۶ سوال برای افزایش اشتیاق و تعهد کارمندان

سلام. چند روز پیش مشغول دیدن ویدئو هایی درباره استراتژی و مدیریت منابع انسانی بودم تا به ویدئویی برخوردم که محتوای آن برای من جالب بود و به نوعی درگیر آن هستم. ویدئو از مارشال گلداسمیت مربی و نویسنده حوزه رهبری است. در این ویدئو درباره ۶ سؤال صحبت می شود که تعهد را در کارمندان افزایش دهد. در کل دنیا تنها ۱۳٪ کارمندان تعهد کاری دارند و ۲۴٪ بطور فعالی غیر متعهد هستند بدید معنی که در سر کار خود شاد و کارآمد نیستند (تحقیق Gallup state of workplace ۲۰۱۳).

سوال این است که چرا در یک محیط کاری برخی با شور و هیجان در حال فعالیت اند در حالی که برخی دیگر عصبی ، مضطرب و ناکارآمد هستند. درصورتی که همه آنها حقوق یکسان داشته و یک برنامه ایجاد تعهد برای آنها اجرا می شود. گلداسمیت  اینگونه می گوید: آنچه که کارمندان واقعا باید از خود سؤال کنند این است که چگونه خود می توانند خود را متعهد به کار کنند و نه این که شرکت های آن ها چه کاری برای متعهد کردن آنها باید انجام دهد. برای رسید به تعهد و اشتیاق باید از درون شروع کرد و نه از بیرون. ۶ سوال زیر به کارمندان کمک می کند تا خود را در ارتباط با میزان تعهو ارزیابی کرده و بهبود بخشند:

سوال اول: آیا من بهترین تلاش را انجام داده ام  تا اهداف شفافی را تعیین کنم؟ بجای اینکه بگویم آیا شرکت برای من اهداف شفافی را معین کرده، از خود بپرسم که آیا اهداف شفافی را برای خودم تعیین کرده ام؟

سوال دوم:  آیا من بهترین تلاش را انجام داده ام تا به سوی رسیدن به اهداف پیش بروم؟ بجای اینکه بگویم آیا شرکت برای رسیدن به اهدافم به من کمک کرده است باید از خود پرسید من چه کاری برای رسیدن به اهدافم  انجام داده ام؟

سوال سوم:  آیا من بهترین تلاش را انجام داده ام تا شاد باشم؟ بجای اینکه بگویم آیا شرکت مرا شاد کرده است خود برای شادی خود کاری کرده ام؟

سوال چهارم:  آیا من بهترین تلاش را انجام داده ام تا معنا و مفهوم کارم را بیابم؟ بجای اینکه شخصی کار مرا با  معنا کند آیا بهترین کوشش خود را انجام داده ام تا کار را برای خود با معنی کنم؟

سوال پنجم:  آیا من بهترین تلاش را انجام داده ام تا روابط مثبت ایجاد کنم؟ بجای سؤال کلاسیک آیا دوست خوبی در محل کار خود داری این سؤال را مطرح کنم که چقدر خودم برای ایجاد یک رابطه مثبت با اطرافیانم کوشش کرده ام؟

سوال ششم:  آیا من بهترین تلاش را انجام داده ام تا بطور کامل متعهد باشم؟

کاوش های  گلداسمیت نشان می دهد بیش از ۳۷٪ افرادی که این سؤال ها را برای دو هفته از خود پرسیده اند شادتر و هدفمند تر بوده اند، بیش از ۶۰٪ اظهار داشته اند که در چهار مورد از شش مورد بهتر شده اند، ۸۵٪ در کل رشد داشته اند، ۱۰.۵٪ بدون احساس تغییر و ۰/۵٪ نقریبا نزدیک به صفر نیز  احساس بدتری داشته اند و این نشان می دهد که تنها باید بر یک چیز که تحت کنترل ما است تمرکز کرد. آیا من بهترین تلاش را انجام داده ام؟

ویدیو کامل را از اینجا تماشا کنید.